На головну 
Основні завдання та функції управління


 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління Головного Каховського магістрального каналу1. Загальні положення

1.1.   Управління Головного Каховського магістрального каналу (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією та належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель,, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2.   Управління згідно з чинним законодавством належить до переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води в маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії, дорученнями та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.

1.4.   Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням. Скорочена назва - УГКМК.

1.5.   Юридична адреса Управління: '74822, Херсонська область, Каховський район, смт Любимівка, вул. Індустріальна,

2. Основні завдання

2.1 Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення в галузі водного господарства єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду.

2.1.2. Розроблення та реалізація комплексних заходів з утримання каналу та всіх гідротехнічних споруд на ньому в належному технічному стані, підтримання їх експлуатаційної надійності, здійснення міжгалузевого, регіонального та місцевого перерозподілу водних ресурсів з метою забезпечення потреб населення і галузей економіки Херсонської, Запорізької областей та АР Крим.

2.1.3. Проведення заходів та робіт, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель.

2.1.4. Забезпечення безаварійної роботи магістрального та розподільчих каналів, гідротехнічних споруд, енергетичного та насосно-силового обладнання на водогосподарських об'єктах, впровадження винаходів і нових технологій, відновлення, реставрація та реконструкція насосно-силового устаткування та іншого гідротехнічного обладнання.

 2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах на договірних засадах відповідно до проекту експлуатації канапу.

2.2.2. Забезпечує дотримання режимів роботи магістрального та розподільчих каналів і здійснює контроль за водогосподарською діяльністю водокористувачів у зоні їх дії.

2.2.3. Здійснює роботи із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах каналу, насосних станціях і дамбах каналу, а також із ліквідації наслідків аварій на цих спорудах.

2.2.4. Здійснює заходи, пов'язані із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь, організовує безаварійний пропуск повені на об'єктах Управління.

2.2.5. Організовує в установленому порядку впровадження науково- дослідних робіт, спрямованих на підвищення технічного стану каналу і гідротехнічних споруд на ньому, підвищення коефіцієнту корисної дії каналу.

2.2.6. Виконує технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти насосних станцій, дамб каналу, гідротехнічних споруд, експлуатаційних доріг, засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку, підтримує у належному стані захисні лісонасадження та інші об'єкти згідно з Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд та Правилами технічної експлуатації каналу в межах своїх повноважень.

2.2.7. Підтримує технічний стан водопровідних споруд під каналами на належному рівні для захисту від підтоплення їх дамб та прилеглих територій повеневими водами і недопущення виникнення аварійних ситуацій.

2.2.8. Розробляє і затверджує за погодженням Держводагентства річні плани водокористування, забезпечує забір води з Каховського водосховища та подачу її водокористувачам відповідно до цих планів та укладених договорів.

2.2.9. Здійснює розподіл водних ресурсів між водокористувачами для зрошення, питного та технічного водопостачання в межах своєї діяльності.

2.2.10.        Виконує програми Держводагентства з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

2.2.11.        Забезпечує ведення обліку використання водних ресурсів.

2.2.12.        Погоджує клопотання на спеціальне водокористування в межах дії каналу.

2.2.13.        Видає технічні умови юридичним та фізичним особам на виконання робіт для зрошення індивідуальним способом забору води та погоджує проекти на проведення робіт з будівництва мостів, водозаборів, прокладки кабелів, газопроводів та інших комунікацій, які перетинають об'єкти Управління.

2.2.14.        Розглядає звернення та погоджує проведення робіт на землях водного фонду в межах дії каналу.

 2.2.15.       Забезпечує підготовку та реалізацію інвестиційних проектів з питань водного господарства та виступає замовником науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері, з питань здійснення комплексу водоохоронних заходів.

2.2.16.        Забезпечує виконання всіма посадовими особами обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування і реалізації заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху.

2.2.17.        Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обгрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.18.        Здійснює в установленому порядку добір кадрів в Управління, формує в установленому порядку кадровий резерв Управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.19.        Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого здійснює взаємозв'язок із навчальними закладами з питань підготовки та перепідготовки спеціалістів і робітничих кадрів.

2.2.20.        Розглядає та погоджує проекти на будівництво та реконструкцію об'єктів каналу щодо їх конструкції, умов і режимів використання водних ресурсів, забезпечує ведення обліку поданої води.

2.2.21.        Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідності точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.22.        Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію питань щодо державної таємниці у випадках виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.23.        Готує і направляє до компетентних органів відповідну інформацію щодо виявлених випадків порушень водного законодавства.

2.2.24.        Забезпечує раціональне використання і дотримання норм витрат матеріалів, води, пального та електроенергії, впроваджує заходи щодо енергоресурсозбереження.

2.2.25.        В установленому порядку самостійно розробляє і затверджує питомі норми витрат енергетичних і матеріальних ресурсів і заходи щодо їх економії.

2.2.26.        Сприяє розвитку науково-технічного прогресу, організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, науково-технічних розробок сучасного рівня і передового досвіду роботи та впровадження сучасних інформаційних технологій у виробничій та управлінській сферах діяльності.

2.2.27.        Забезпечує виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в межах завдань місцевої виконавчої влади.

2.2.28.        Бере участь у заходах оборони, здійснює захист своїх робітників від наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, проводить з робітниками інструктажі з техніки безпеки та безпечних методів виконання робіт.

 2.2.29.       Проводить інженерні, гідрологічні, проектні роботи, складає проектно-кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт, будівництва та реконструкції згідно з ліцензією.

2.2.30.        Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.31.        Організовує роботу із засобами масової інформації та громадськістю стосовно питань, що віднесені до компетенції Управління, та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Управління.

2.2.32.        Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Управління має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства пропозиції з удосконалення структури Управління.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.3. Самостійно планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання, здійснювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами за погодженням з Держводагентством.

3.1.4. Готувати обґрунтування і розрахунки щодо обсягів робіт і необхідних коштів для проведення технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів дамб каналу, гідротехнічних споруд, насосних станцій, промислових будівель, засобів зв'язку, автоматики та телемеханіки, механізмів, устаткування, автотранспортних засобів та підтримання у належному стані захисних лісонасаджень відповідно до чинних норм і регламентів.

3.1.5. Подавати воду на зрошення, питну та технічну комунальним, промисловим та сільськогосподарським підприємствам різної форми власності відповідно до планів водокористування і замовлень водокористувачів, затверджених калькуляцій вартості води та укладених договорів.

3.1.6. Обмежувати подачу води при зменшенні водності джерел, а також у випадку безгосподарного її - використання або самовільного забору води окремими водокористувачами.

3.1.7. Припиняти подачу води водокористувачам у разі порушення ними норм водного законодавства, непідготовленості зрошувальної мережі та погіршення гідромеліоративного стану зрошуваних земель, а також встановлення фактів нетехнологічних скидів, несвоєчасної сплати вартості послуг з подачі води та виникнення заборгованості.

3.1.8. Видавати юридичним і фізичним особам технічні умови на виконання робіт у смузі відчуження каналу, припиняти такі роботи, якщо вони

 виконуються без погодження, а також видавати дозвіл на забір ґрунту (глини)

в межах смуги каналу.

3.1.9. Складати штатні розписи та кошториси, затверджені

Держводагентством у встановленому порядку.

3.1.10.        Розробляти положення про преміювання, надбавки та доплати, з

оплати праці, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці у межах

фонду заробітної плати.

3.1.11.        Проводити самостійно або заключати договори на виконання

 підрядних робіт з біологічного очищення каналу за допомогою

риб-меліораторів від водної рослинності та біологічних обростань. Проводити

ротацію риб-меліораторів, а вилучену рибу реалізовувати як товарну.

3.1.12.        Здійснювати самостійно в установленому чинним законодавством

порядку охорону об'єктів каналу.

3.1.13.        Користуватися надходженнями від надання платних послуг і

майном, придбаним за рахунок цих доходів, після розрахунків з бюджетом в

установленому порядку.

3.1.13.        Відкривати         рахунки у Державній казначейській службі України.

3.1.14.        Передавати в установленому порядку частину своїх повноважень

структурним підрозділам, здійснювати захист їх інтересів, а також бути

позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції.

3.1.15.        Відповідно до чинного законодавства брати та здавати в оренду

рухоме та нерухоме майно.

3.1.16.        Вести господарську діяльність 'та надавати платні послуги

відповідно до чинного законодавства.

3.1.17.        Виступати замовником на проектування, будівництво і

реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної

інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок

державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.18.        Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать

до компетенції Управління, видавати накази організаційно-розпорядчого

характеру, а також здійснювати контроль за їх виконанням.

3.1.19.        При необхідності видавати спільні нормативні документи з

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, брати

участь у розгляді місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, що належать до компетенції Управління, вносити на розгляд цих органів пропозиції щодо розробки та здійснення заходів з ) раціонального використання та відтворення водних ресурсів.

3.1.20.        Залучати, в межах своєї компетенції, спеціалістів, вчених для вирішення найбільш складних водогосподарських проблем Управління.

3.1.21.        На недоторканність своєї ділової репутації та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.1.22.        Оголошувати проведення конкурсних торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним І законодавством.

3.1.23.        Здійснювати проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж та інші роботи згідно з чинним законодавством.

 3.1.24.       Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.2. Управління зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Забезпечувати збереження та утримання об'єктів виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Управління.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.

3.2.4. Забезпечувати вільний доступ до інформації щодо своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, нормування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.2.6. Для здійснення координації діяльності подавати до Держводагентства фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.7. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт основних засобів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.

3.2.8. Здійснювати заходи з удосконалення роботи Управління.

3.2.9. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань і своєчасні розрахунки з працівниками Управління та структурними підрозділами.

3.2.10.        Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.11.        Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання ійаж)гових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства та структурних підрозділів.

3.2.12.        Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням.

3.2.13.        Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.14.        Виконувати інші обов'язки, відповідно до чинного законодавства України.

 

4. Майно та кошти

4.1.   Майно Управління складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.

4.2.   Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Управлінням, здійснюється з дозволу Держводагентства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3.   Джерелами формування майна є:

-        майно, передане Управлінню Держводагентством;

-        кошти державного бюджету;

-        безоплатна передача майна від юридичних і фізичних осіб на баланс Управління;

-        інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

-        надходження від надання платних послуг та інші власні надходження.

4.4.   Фінансування Управління здійснюється за рахунок надходження коштів Державного бюджету України.

4.5.   Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.6.   Управління в установленому чинним законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею (земельними ділянками).

4.7.   Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з чинним законодавством.

4.8.   Перевірки та ревізії діяльності Управління здійснюються Держводагентством та іншими контролюючими органами у порядку, встаноапеному чинним законодавством України.

4.9.   Управління в установленому чинним законодавством порядку фінансує структурні підрозділи, розробляє і забезпечує заходи щодо поліпшення їх діяльності, а також здійснює контроль за їх фінансово- господарською діяльністю, проводить документальні ревізії та забезпечує збереження майна, що є у державній власності.

5. Керівництво Управлінням

5.1.   Держводагентство здійснює управління та контроль за діяльністю Управління з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2.   Держводагентство:

5.2.1. Координує діяльність Управління.

1 5.2.2. Закріплює за Управлінням майно, необхідне для його діяльності.

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням з районною та обласною державними адміністраціями.

5.2.4. За поданням начальника Управління погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Управління, головного інженера та головного бухгалтера Управління.

5.2.5. Затверджує Положення про Управління та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями.

5.2.6. Дає згоду на створення відокремлених підрозділів Управління і погоджує положення про них.

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Управлінням своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Управління та його апарату.

5.2.9. Здійснює інші функції з управління згідно з Положенням про Держводагентство та іншими законодавчими і нормативними актами.

5.3.   Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник Управління.

5.4.   Начальник Управління:

5.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Управління, за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.4.2. Діє без довіреності від імені Управління, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

5.4.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.4.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства.

5.4.5. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника, газювного інженера, головного бухгалтера   за погодженням з Держвод агентством.

5.4.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління, формує кадровий резерв.

5.4.7. Розподіляє обов'язки між головним інженером та заступниками начальника.

5.4.8. Приймає за погодженням з Держводагентством рішення про створення відокремлених підрозділів.

5.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи, у яких, зокрема, визначає повноваження їх керівників, а також зміни і доповнення до них. Здійснює контроль за додержанням вимог положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.4.10.        Приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників Управління, подає пропозиції до Держводагентства про заохочення працівників Управління.

 5.4.11.       Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває у Державній казначейській службі та банках України рахунки від імені Управління.

5.4.12.        У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників Управління та відокремлених підрозділів.

5.4.13.        Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти відокремлених підрозділів Управління, приймає щодо них відповідні рішення.

5.4.14.        Подає пропозиції до Держводагентства щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.4.15.        Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації жадрів.

5.4.16.        Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, цим Положенням до компетенції начальника.

5.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Управління з цапікнкками регулюються законодавством України про працю.

5.6.3 метою регулювання виробничих, трудових і соціально- ежшюмічних відносин та узгодження інтересів працівників в Управлінні воіювідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

6. Ліквідація та реорганізація Управління

6.1.   Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його жжвідаціТ або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, шретворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

6.2.   У разі реорганізації Управління всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3.   У разі ліквідації Управління активи передаються іншій ееяр«б\тковій організації Держводагентства відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

6.4.   Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5.   Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два мкшї з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6.   У разі реорганізації або ліквідації Управління, працівникам, які ^дьаяються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені ашшвідним законодавством України.

6.7.   Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного жржавного реєстру підприємств та організацій України.

7. Прикінцеві положення

7.1.   Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2.   Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3.   Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.
 

 

 

 

 
                                                     ?>